KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu 'site kullanım şartları'nı dikkatlice okuyunuz.
egeyoreselpazar.com sitesini kullanan ve formları dolduran ziyaretçilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

egeyoreselpazar.com web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Ata Mah. 769 Sok. No:78/13 EFELER AYDIN adresindeki EGE YRESEL PAZARI Ltd. ti. firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

1. Taraflar

a) egeyoreselpazar.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten, 0256 234 09 95 no'lu telefon numarasına sahip, Ata Mah. 769 Sok. No:78/13 EFELER AYDIN adresinde mukim EGE YRESEL PAZARI Ltd. ti. (Bundan böyle "egeyoreselpazar.com" olarak anılacaktır).
b) egeyoreselpazar.com internet sitesine üye olan veya egeyoreselpazar.com internet sitesi üzerindeki hizmetleri kullanan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır).

2. Sözleşmenin Konusu

İş bu Sözleşme'nin konusunu, egeyoreselpazar.com isimli internet sitesinden Üyelerin faydalanma şartlarının belirlenmesi teşkil etmektedir. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, egeyoreselpazar.com isimli internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, egeyoreselpazar.com bu bilgilerin gerçeğe aykırı olarak verilmesi nedeniyle uğrayabileceği tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, egeyoreselpazar.com tarafından kendisine verilmiş olan hizmeti başka kişi ya da kuruluşlara yönlendiiremez. Söz konusu hizmet Üye!nin bizzat kendisine ait ve kişiseldir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından egeyoreselpazar.com'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, egeyoreselpazar.com söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, egeyoreselpazar.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Yine, Üye iş bu üyelik sözleşmesi ile Üye olmak için başvuruda bulunduğu internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.4. egeyoreselpazar.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin egeyoreselpazar.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Rahatsız edici yazı ve/veya yorumlar, muhataplarınca [email protected] adresine rapor edildiği takdirde egeyoreselpazar.com bu yazı ve/veya yorumların Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunlar nezdinde bir ihlal teşkil edip etmediğini değerlendirecektir. egeyoreselpazar.com, bu değerlendirme neticesinde söz konusu yazı/yorumları yayından kaldırma yetkisini haizdir. egeyoreselpazar.com üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumlu tutulmayacaktır.

3.5. egeyoreselpazar.com, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, egeyoreselpazar.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden egeyoreselpazar.com'dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

3.6. İş bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçları egeyoreselpazar.com'a yükletilemez. Ayrıca; iş bu ihlal nedeniyle, adli mercilere başvuru yapılması halinde, egeyoreselpazar.com'un ihlal sebebiyle yapılacak savunma masrafları ve neticesinde ödenebilecek tazminatı, üyelik sözleşmesine uyulmamasından ötürü Üye'den talep etmek hakkı bulunmaktadır.

3.7. egeyoreselpazar.com'un her zaman tek taraflı olarak gördüğü lüzum üzerine, ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın Üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge, bilgi, yazı ve yorumları silme hakkı vardır. Üye iş bu yetkiyi egeyoreselpazar.com'a vermekle bu tasarrufu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, egeyoreselpazar.com'un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.8. egeyoreselpazar.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sözleşmelerin kurulduğu yönünde delil teşkil etmesi ve adli mercilerce talep edildiği takdirde talepçi merciye iletilmesine yönelik olarak ve/veya yürürlükte bulunan ve/veya yayınlanacak yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde Üye'nin siteye erişmek için kullandığı internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanıp kayıt altına alınabilir.

3.9. egeyoreselpazar.com, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek ve sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. egeyoreselpazar.com, Üye'nin internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin ve girdiği sayfaların kaydını saklama hakkını saklı tutar.

3.10. egeyoreselpazar.com internet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar ve fırsatlar kapsamında egeyoreselpazar.com tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, egeyoreselpazar.com internet sitesine üye olurken verdiği ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına ve egeyoreselpazar.com'un kendisine ait bu bilgileri kullanmasına ve arşivlemesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına ve bu verilerin de egeyoreselpazar.com tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Üye aksini bildirmediği sürece egeyoreselpazar.com'un kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve egeyoreselpazar.com'u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, veri paylaşım tercihlerinden bir ya da bir kaçını değiştirmek isterse, bu talebini [email protected] e-posta adresine göndereceği bir mesaj ile yazılı olarak ya da çağrı merkezlerine sözlü olarak yapabilir.

3.11. egeyoreselpazar.com internet sitesinin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânları dâhilinde tüm tedbirleri almıştır. Bunun yanı sıra nihai güvenliğinin sağlanması için Üye'nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, egeyoreselpazar.com internet sitesine girmekle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından yine kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.12. egeyoreselpazar.com internet sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.13. egeyoreselpazar.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.14. Taraflar, egeyoreselpazar.com'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.15. egeyoreselpazar.com, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin sisteminde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye iş bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Üye, e-posta ve/veya mesaj almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini [email protected] e-posta adresine göndereceği bir mesaj ile yazılı olarak ya da çağrı merkezlerine sözlü olarak yapabilir.

4. Hizmetin Tanımı

4.1. egeyoreselpazar.com isimli web sitesi; Giyim Aksesuar ve ayakkabı ihtiyacınınızı karşılamak üzere satışı ve tanıtımı yapılmaktadır.
4.2. Hizmete dayalı tüm işlemler, Üye'nin onayına takiben sunulacaktır.
4.3. Üye, onay vermemesi dahilinde hiç bir ürün veya ekstra hizmet için ücret ödemeyecek veya egeyoreselpazar.com ücret talep etmeyecektir.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. İşbu Site'de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site'nin ziyaret edilmesi veya bu Site'deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
5.2. Site'de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site'nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

6. Gizli Bilgi

6.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı'yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca 'Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.

6.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site'nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

6.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

7. Garanti Vermeme

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" VE "MÜMKÜN OLDUĞU" TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

8. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

9. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep" olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar'ın işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

10. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

11. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

12. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma'nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

13. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar'ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

14. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15. Sözleşmenin Feshi

İş bu Sözleşme, Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya egeyoreselpazar.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. egeyoreselpazar.com, Üye'nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

16. Yetkili Mahkeme

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

17. Sözleşmenin Kurulması ve Yürürlüğe Girmesi

Üyenin, üyelik kaydı yapması veya formları göndermesi üyenin "Gizlilik Sözleşmesi"'nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İş bu Sözleşme, Üye'nin üyelik başvurusunda bulunduğu sırada her iki tarafın da elektronik ortamdaki beyanları ve onayıyla kurulmuş ve yürürlülüğe girmiştir.

HİZMETİ VEREN / FİRMA BİLGİLERİ:
Web Site Adresi egeyoreselpazar.com
İsmi / Ünvanı EGE YRESEL PAZARI Ltd. ti.
Kayıtlı Adresi Ata Mah. 769 Sok. No:78/13 EFELER AYDIN
Destek E-Posta [email protected]
Kurumsal E-Posta [email protected]
Destek Telefon 0256 234 09 95